โครงการ ตอบปัญหาสารานุกรมไทย พิมพ์
เขียนโดย namnao   
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2012 เวลา 14:08 น.

กศน.อำเภอน้ำหนาว  ได้จัดกิจกรรม แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย  ในวันที่ 23 ธันวาคม 2555           ณ.  สนามที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว ร่วมกับ ประเพณี งานเผาข้าวหลาม และมหกรรมของดีอำเภอน้ำหนาว         เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวชนในพื้นที่   มีรายชื่อผุ้ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ดังนี้

ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่   ด.ช.พนาวุฒิ  เทพไธสง    ด.ช.ทีปกรณ์  โพธิืพา    โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่  ด.ช.ธนวัฒน์  ไทยสมัคร  ด.ช. อดิศักดิื  เดชบำรุง   โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  ด.ญ. สดุดี  ขวัญโพก    ด.ญ. พจนียื  สังพิมพ์  โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ด.ญ. วริยา  ตู้คำ     ด.ญ.นภัสสร  คำตื้อ  ดรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  ด.ญ.จินต์ศุจี  ขวัญโพก  ด.ญ.ศิริภัสสร  บัวพา  โรงเรียนบ้านโคกมน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.นิรชา  ใหม่นา   ด.ญ.นิชนิภา  มีครา โรงเรียนบ้านหลักด่าน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นายขจรเกียรติ  แสงพวง   น.ส.สุชานันทื  บรรจง  โรงเรียนบ้านโคกมน

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.ศรสวรรค์  เขตรภูเขียว  น.ส.อนุสรา  โม่รักษา  โรงเรียนนำ้หนาววิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นายณัฐดนัย  ทบด้าน   นายณัฐวุฒิ  อินทร์ราช   โรงเรียนบ้านโคกมนแก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2012 เวลา 15:18 น.