ป้ายโฆษณา

ผู้ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ป้ายโฆษณา

กศน.อำเภอน้ำหนาว PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

                        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว ตั้งอยู่เลขที่  234  หมู่ที่  5  ตำบลน้ำหนาว  อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนผู้ด้อย / พลาด / ขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 


                       เมื่อปี พ.ศ. 2536  กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำหนาว และต่อมาได้มีการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำหนาว  เมื่อวันที่    20  ตุลาคม  2537 ณ  พื้นที่ดินของป่าสงวนแห่งชาติป่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวบนพื้นที่   2  งาน 18 ตารางวา   บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว    โดย ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน   สร้างเสร็จวันที่   16 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2538    และอยู่ในความดูแลของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำหนาว   ต่อมา เมื่อวันที่ 19 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2551  ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีผลให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำหนาว  เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กระทรวงศึกษาธิการ

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว  เป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนผู้ด้อย / พลาด / ขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 


ศูนย์การศึกษานอกและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว  มีผู้บริหารดังนี้

                        1. นายมงคล  ชัยสิทธิ์             หัวหน้าศูนย์        พ.ศ.2536

                        2. นายวิบูลย์  ตรีถัน                ผู้อำนวยการ        พ.ศ.2542

                        3. นายวิวัฒน์  ด้วงทอง           ผู็อำนวยการ        พ.ศ.2548

                        4. ว่าที่ ร.อ.ดำริห์  ติยะวัฒน์   ผู้อำนวยการ        พ.ศ.2551

                        5. นายวีระพล  กลั่นตา           ผู้อำนวยการ        พ.ศ.2552

                        6. นายประภาส โป้แล              รักษาการผู้อำนวยการ พ.ศ.2559


 

พยากรณ์อากาศ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

book

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

จัดทำโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว

ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ 056-779121 โทรสาร 056-779026

Webmaster : kanitta1984@hotmail.com