ป้ายโฆษณา

ผู้ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ป้ายโฆษณา

กลยุทธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

กลยุทธ์

                        กลยุทธ์ที่ 1. ลุยถึงที่ ( การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและทั่วถึง )
สร้างกระแสความความสำคัญของการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานนอกระบบ  การศึกษาต่อเนื่อง    เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อเจาะลึกการจัดกิจกรรมประสานสร้างเสริมเชื่อมโยงภาคีและเครือข่ายให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลข่าวสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ทั่วถึงสะดวกรวดเร็ว  สำรวจค้นหาความต้องการในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายและจัดให้มี
การทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล     ครอบครัวและรายกลุ่มในชุมชน
                                     


                       กลยุทธ์ที่  2.  ปรับกิจกรรมหลากหลายโดนใจผู้เรียน

( ปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีสอนให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย )

 จัดให้มีการพัฒนา  สื่อ กระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมายให้มีความหลากหลาย  จัดทำข้อมูลการเรียนรู้รายบุคคลและรายชุมชน

เพื่อสะสมการเรียนรู้  และประสบการณ์ โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้และให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ จากแหล่งเรียนรู้ การเรียนด้วยการฝึกปฏิบัติจริงและ

นำการจัดการความรู้มาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีเรียนวิธีสอน  ให้สอดคล้องกับสภาพและ

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  บริการแนะแนวการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

 ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีประชาธิปไตย

 

                        กลยุทธ์ที่  3. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายและกระจายบริการการศึกษา  ( ผนึกกำลัง

ภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม )   ประสานสร้างเสริมภาคีเครือข่ายให้มีความตระหนัก ความเข้า

ใจและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้การศึกษานอกระบบการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ในรูปแบบต่างๆ  สร้างแรงจูงใจให้เกิดการร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมทำ ร่วม

แก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชุมชนภาคีเครือข่าย

 

                        กลยุทธ์ที่  4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ( จัดระบบบริหารเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร )   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารและ

การจัดการความรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรมในการทำงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล  ปรับวิธีการ

บริหารการจัดการทรัพยากรระหว่างภายในหน่วยงานและต่างหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด  เอื้ออำนวยต่อการบริการประชาชน  การประสานงานจัดการบริหารด้วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การบริการที่มีคุณภาพ  พัฒนาระบบการทำงานให้มีการ

ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษานอกระบบ

 

                        กลยุทธ์ที่  5. แหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและภูมิปัญญาให้เป็น

ฐานความรู้ของประชาชนส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและสื่อในชุมชนให้

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลและชุมชน  ให้มีพัฒนา

นำนวัตกรรม  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้  บริหารการจัดการให้เกิด

การเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเพื่อสร้างโอกาสให้

ประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

พยากรณ์อากาศ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

book

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

จัดทำโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว

ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ 056-779121 โทรสาร 056-779026

Webmaster : kanitta1984@hotmail.com